Yhdistyksen säännöt

Pohjan pioneerikillan säännöt

Hyväksytty killan vuosikokouksessa 25.1.2012.
NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjan pioneerikilta ry ja sen kotipaikka on Oulu.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.
TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Killan tarkoituksena on:
– maanpuolustushengen vaaliminen,
– pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen,
– jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen,
– liiton piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden vaaliminen,
– pioneerijoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen,
– vaikeuksiin joutuneiden aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen
– sekä jäsenkuntansa toiminnan edistäminen ja valvominen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Tehtävien toteuttamisesta aiheutuvat menot suoritetaan killan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla. Kilta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, hakea apurahoja, harjoittaa liiketoimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä kantaa ja vastata.

JÄSENET

4 §

Killan jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen pioneeri-, suojelu- ja linnoitusrakennus- (rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen.

Killan jäseneksi voidaan hyväksyä myös Suomen kansalainen tai maanpuolustuksen hyväksi toimiva rekisteröity yhdistys, joka ei täytä yllämainittua ehtoa. Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilö tai yhdistys hyväksyy killan tarkoituksen ja toimintamuodot.

Killan kannatusjäseniksi voivat päästä muut kuin edellä mainitut ehdot täyttävät Suomen kansalaiset. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää killan hallitus.

Varsinaiselta sekä kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää killan syyskokous.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja
ja -jäsen ei maksa jäsenmaksua.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa kehotuksista huolimatta suorittamatta.
KILLAN TOIMIELIMET

6 §

Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema killan varsinaisista jäsenistä muodostettu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muista jäsenistä.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puoli hallitusta on läsnä.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.
5. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa
tulo- ja menoarvion rajoissa.
7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
8. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
9. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
10. Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.
9 §

Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille killan syyskokouksen päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
10 §

Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Killan ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

13 §

Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

15 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 §

Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä killan kokouksessa kumpaisessakin vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

17 §

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Pioneeriaselajin Liitto ry:lle tai killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla käytettäväksi killan tarkoitusperien toteuttamiseen.