POHJAN PIONEERIKILTA 40 VUOTTA 21.4.2018 – TAPAHTUMIA VUOSIEN VARRELTA

POHJAN PIONEERIKILTA 40 VUOTTA 21.4.2018

Muisteluja 40-vuotistaipaleelta: Seppo Suhonen

Pohjan Pioneerikilta ry;n ja omasta puolestani minulla on ilo ja kunnia toivottaa Teidät tervetulleeksi tähän kiltamme 40-vuotisjuhlaan. Oulun Upseerikerholla 16 henkilöä kokoontui 26.1.1978 Veikko Inkilän kutsusta perustamaan pioneerihenkeä ja – perinteitä vaalivaa kiltaa. Kokouksen osanottajista seuraavat 10 henkilöä allekirjoittivat killan perustamiskirjan ja päättivät liittyä kiltaan, Heikki Paarma, Aimo Hattula, Esko Hämäläinen, Veikko Inkilä, Esko Kääriäinen, Aarne Pehkonen, Seppo Salmenkaita, Jussi Lahtinen, Martti Linnakangas ja Martti Rouvinen. Perustamiskokouksen jälkeen pidettiin välittömästi johtokunnan 1. kokous ja päätettiin rekisteröidä yhdistys. Aimo Hattula ja Veikko Inkilä ovat edelleenkin jäseniämme.

Killan toiminta-ajatukseksi kiteytyi maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteenä toimiminen sotilasarvoihin ja ikään katsottamatta, pioneeriaselajin varusmiesten tukeminen heidän palvelusaikanaan sekä maanpuolustusperinteiden vaaliminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä veteraanien hyväksi tehtävä työ.

Toiminta lähti reippaasti liikkeelle ja muotoutui vähitellen tavoitteidensa mukaisesti pioneeriaselajissa palvelleiden jäsentensä yhteiseksi hyväksi. Kiltaan liittyi sotiemme veteraaneja, reservin pioneereja, aliupseereita, upseereita. Aluksi killan toiminta-alueena oli koko Pohjois-Suomi. Vuonna 1985 perustettiin Lapin alaosasto, joka itsenäistyi omaksi killaksi vuonna 1987. Pioneerikillan jäsenistö koostuu pääasiassa Oulun läänin alueelta voimakkaimpina alueina Oulu, Oulujoki-varsi sekä Kajaani, jotka ovat merkittäviä veteraani- ja reserviläisalueita. Killan jäsenmäärä nousi heti perustamisen jälkeen muutamaan kymmeneen ja oli 80- ja 90-luvulla pitkään 150 jäsenen joukkona. Nykyisin ollaan jo 200 jäsenmäärän tuntumassa.

Kilta liittyi pian rekisteröimisensä jälkeen Pioneeriaselajien liitto ry:n sekä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäseneksi.

Killan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Paarma ja hän toimi puheenjohtajana aina vuoteen 1983. Heikki Paarma kutsuttiin killan ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1984. Heikki Paarman puheenjohtaja kauden jälkeen puheenjohtajan tehtävää hoitivat Jonne Posti 1984- 1990, Jouko Lehtoranta 1991- 1996, Seppo Suhonen 1997- 2004, Heikki Salumäki 2005-2010, Iikka Ellilä 2011-2016 ja nykyinen puheenjohtaja Janne Kalinainen alkaen vuodesta 2017.

Kunniapuheenjohtajamme professori Heikki Paarma siirtyi ajasta iäisyyteen 16.10.2001 ja vuonna 2002 vuosikokouksessa kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi Jonne Posti ja kunniajäseneksi Veikko Inkilä.

Pohjan Pioneerikilta sai oman lipun, joka naulattiin juhlallisin menoin 27.7.1996 Oulussa järjestettyjen pioneerikiltapäivien yhteydessä. Lippu toteutettiin Pekka Hongan suunnitteleman pienoislipun mallin mukaisesti. Lipun naulaamiseen osallistui 18 henkilöä, joista mainittakoon maaherra Eino Siuruainen, silloisen Oulun sotilasläänin komentaja eversti Pekka Uutaniemi ja silloisen Pohjan Pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Pertti Puonti.

Perinnetyö

Perinnejoukko-osastomme ovat talvisodan aikainen PionP 9, välirauhan ajan PionP5, jatkosodan aikainen PionP15 ja PionP 34 sekä rauhanajan 1. Pr:n PionK 1952, PohPr:n PionK 1957, erillinen sotilasläänin alaisuudessa toimiva PohPionK 1967, PohPionK/PohPr  1978 sekä PohPionP /PohPr 1990 ja nykyään PohPionP/KaiPr 1998.

Pohjan pioneeripataljoona siirtyi Kajaaniin syyskuussa 1998 pitkin Oulu-jokea ja Oulu-järveä järjestetyn vesistökoulutus toteutuksen muodossa. Pohjan Pioneerikilta oli pataljoonan mukana koko sen siirtymisen ajan järjestäen Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa ja Paltamossa pioneerikaluston esittelytilaisuuksia ja iltanuotio iltoja paikalliselle väestölle. Tapahtumiin osallistui runsaasti paikallisia veteraaneja, olihan Oulu-joen varrelta koottu merkittävästi sodan ajan pioneerijoukkoja. Pohjan pioneeripataljoona suoritti näyttävän maihinnousun Kajaanissa Tervakanavan suulla ja Kalkkisillan kupeessa. Pataljoona laski ankkurin Kajaanin maaperälle ja tämä ankkuri pultattiin Tervakanavan saareen panssariestekiveen. Pataljoonaa oli vastaanottamassa silloinen KaiPr:n komentaja eversti Ilkka Aspara, pioneeritarkastaja eversti Arto Mikkonen ja Kajaanin kaupunginjohtaja Pentti Hakulinen.

Perinnetyö on ollut voimakasta ja tuloksellista. Kiltalaistemme Stig Roudasmaan ja Heikki Paarman sotahistoriallinen tutkimustyö on tuottanut kirjallista tuotetta artikkeleina ja sotahistoriallisina kirjoina Merkittävin tuote niistä on PionP 15 historiikki ja henkilöstöluettelo. Kiltamme tuki ja avusti historiikin julkaisemista ja kokoamista. Siitä on otettu jo kaksi uusintapainosta kiltamme toimesta.

Perinnetyöhön liittyen kilta järjesti 80- ja 90 luvulla helmikuussa ”Talven taittajaiset”. Tapahtuma järjestettiin 12 vuotena ja se kokosi merkittävän joukon killan jäseniä puolisoineen. Veikko Inkilä toimi tapahtuman toteuttajana. Erityisen merkillepantavaa oli veteraanien suuren joukon osallistuminen tähän tapahtumaan. Valtakunnallisena tapahtumana olivat Pioneerikiltapäivät, joita kiltamme järjesti Oulussa vuosina1982 ja 1996. Heikki Paarma kokosi useasti PionP 15 veteraanit yhteiseen tapaamiseen ja kiltamme tuki tapahtumien järjestämistä Lisäksi kilta toteutti 80-90 luvulla Rokualla ”Pioneeritaitaja” tapahtumia, johon suuri joukko kiltamme veteraanijäseniä osallistui.

Perinnetyön tuloksista mainittakoon vuonna 1984 Iin Alarantaan pystytetty välirauhanaikaisen PionP 5:n muistomerkki. Kyseinen joukko tuli tunnetuksi edesmenneen jäsenemme, professori Kalle Päätalon kirjoista.

Pioneeriaselajien liitto ry:n veteraanitoimikunnan aloitteesta ovat Pohjan ja Lapin Pioneerikillat tukeneet Lapin sodan 1944-1945 pioneeritoiminnan ja sodan jälkeisen raivaustyön muistoksi pystytettyä muistomerkkiä Rovaniemelle. Muistomerkki paljastettiin 27.4.1990 Rovaniemellä Ounasjoen sillan keskustan puoleisessa päässä.

Lapin Pioneerikillan kanssa yhteistyössä paljastettiin Tornion Alaraumojen sillan laatta syksyllä1994. Pohjan Pioneerikilta kunnioitti pioneeriveteraanien perinteitä luovuttamalla 19.5.1996 Muhoksen kunnalle laatan, jossa tekstinä on: ”Sotiin osallistuneiden Oulujokilaakson pioneerien perinteitä vaalien, Pohjan Pioneerikilta.” Vastaavat laatat on sittemmin luovutettu Utajärven kunnalle killan 25-vuotisjuhlien yhteydessä ja Vaalan kunnalle veteraanipäivänä 27.4.2003. Kilta hankki laatan Suomussalmelle pioneerien rakentaman vesivoimalan paikalle ja se kiinnitettiin jäljellä olevaan vesirännin perustukseen Schmardenin vuosipäivän yhteydessä vuonna 2009.

Perinnetyöhön kuuluu myös pioneerimuseo, joka saatiin uudelleen toimintaan Miehikkälässä 2007 ja joka vuonna 2013 siirrettiin Hämeenlinnaan. Tässä yhteydessä muodostettiin kolmen aselajin integroitu museo, jossa tykistö, pioneeri- ja viestiaselajit muodostavat yhteisen sotahistoriallisen museon. Kiltamme perustajajäsen Aimo Hattula toimi tässä museohankkeessa primusmoottorina toimiessaan Pioneeriaselajin Liitto ry:n puheenjohtajana. Kiltamme, kuten useimmat pioneerikillat, tuki taloudellisesti museohanketta. Lisäksi muutamat kiltamme jäsenet ottivat osaa Hämeenlinnassa järjestettyihin talkoisiin.

Yhtenä merkittävänä perinnetyönä voidaan pitää Schmardenin taistelun muistomerkki hanketta. Siinäkin Aimo Hattula toimi aktiivisesti ja tuloksellisesti. Kiltamme osallistui rahoituksen hankkimiseen muistomerkin toteuttamisessa. Muistomerkki paljastettiin 25.7.2016 Latviassa Schmardeni kylässä lähellä 100- vuotta sitten tapahtunutta Schmardenin taistelupaikkaa, johon JP 27:n jääkäripioneerit osallistuivat.

 

Toiminta valtakunnallisissa kattojärjestöissä.

Pioneerikiltojen valtakunnallisena kattojärjestönä toimii Pioneeriaselajin Liitto ry. Kaikilla pioneerikilloilla on jäsenyys aselajiliiton johtokunnassa. Liiton puheenjohtajana toimi ansiokkaasti Aimo Hattula vuosina 2001-2016 ja vuoden 2017 alusta liiton puheenjohtajana on toiminut Iikka Ellilä killastamme. PAL:n ensimmäisenä koulutuspäällikkönä toimi Seppo Suhonen 2006-2009 ja nykyisin koulutuspäällikkönä toimii Janne Kalinainen 2017 alkaen.

Pioneeriaselajin Liitto ry kuuluu jäsenenä kiltojen valtakunnalliseen kattojärjestöön Maanpuolustuskiltojen liitto ry:een, ja pioneerikillat kuuluvat PAL:n kautta tähän.  MPKL:n liittohallituksessa oli Pioneeriaselajin Liitto ry:n edustajana ja jäsenenä Seppo Suhonen 2005-2014. Tällä hetkellä vastaavassa tehtävässä toimii Heikki Salumäki killastamme 2015 alkaen. Lisäksi Aimo Hattula toimii PAL:n edustajana ja on sen 1. varapuheenjohtajana MPKL:n liittovaltuustossa.  

 

Palkitseminen

Pohjan Pioneerikillalla on oma Pekka Hongan suunnittelema pienoislippu, joka otettiin käyttöön vuonaa 1985. Pienoislippu on arvokkain killan palkitsemisesineistä. Kilta on palkinnut tähän mennessä 23 henkilöä ja yhteisöä pienoislipulla killan hyväksi tehdystä työstä. Kilta hankki vuonna 2004 pöytästandaarin ja tähän mennessä 55 henkilöä tai yhteisöä on palkittu kiltamme pöytästandaarilla. Palkitsemistapoina käytetään myös levykkeitä sekä Rauno Huggin suunnittelemaa pientä ja isoa ansiolautasta.

Pohjan Pioneeripataljoonan vuoden kouluttaja palkitaan kiikarilla alkaen vuodesta 1986. Kiikari luovutetaan Schmardenin päivän juhlallisuuksien yhteydessä. Tähän mennessä on palkittu kouluttajan kiikarilla 28 henkilöä. Näistä palkituista on moni edelleen killan jäsenenä, mm. Osmo Laitinen, Reijo Väisänen, Mikko Taussi ja Tuure Jaakola.  

Jokaisesta kotiutuvasta saapumiserästä palkitsimme kaksi varusmiestä Hakku-lehden vuosikerralla, killan ansiolautasella ja levykkeellä. Nykyisin jokaisen saapumiserän varusmiesten palkitseminen tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Savon Pioneerikiltojen kanssa. Palkitsemme saapumiserittäin kaksi varusmiestä stipendillä, Hakku-lehden vuosikerralla ja pioneeripuukolla. Kilta on järjestänyt jokaiselle saapumiserälle kiltainfotilaisuuden vuodesta 1992 alkaen, kaksi kertaa vuodessa, yhteensä jo 26 vuoden ajalla 52 kertaa.  

 

Killan toimintaa koulutuksessa  

Killan toiminta on rakennettu siten, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua killan järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Toiminnan painopiste on siirtynyt vapaaehtoisen aselajin koulutuksen suuntaan. Olemme joka vuosi mukana valtakunnallisissa pioneeri- ja suojelujotoksissa kilpailijoina, toimitsijoina ja joka viides vuosi järjestäjinä. Pohjan Pioneerikilta on järjestänyt Pioneeri- ja suojelujotoksen PohPionP/KaiPr:n tukemana Kajaanissa vuosina 2004, 2009 ja 2014 ja tänä vuonna jotos järjestetään Iisalmessa heinäkuun lopulla myös PohPionP/KaiPr:n tukemana.

Pohjan Pioneerikilta on ollut aktiivisesti mukana Pioneeriaselajin Liitto ry:n vuosittain järjestämän jotoksen kehittämisessä. Jotos on aselajin vuosittainen pääkoulutustapahtuma. Pohjan Pioneerikillan esityksestä alun perin Vekaranjärvellä vuosittain toteutettu jotos muutettiin eri pioneerijoukko-osastoissa kiertäväksi ja paikallisten pioneerikiltojen toteuttamisvastuulle.

Pohjan Pioneerikilta ry on toiminut myös aktiivisesti 1993 perustetussa maanpuolustusjärjestöjen perustamassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Ensimmäinen kurssi toteutettiin MPK:n lipun alla killan toimesta syksyllä 1993, se oli Jonne Postin johtama linnoituskurssi Hiukkavaarassa. Sitä seurasi MPK:n ensimmäinen kouluttajakoulutus, mihin kiltamme monet jäsenet osallistuivat. Kilta toimi yhteistyössä Pohjan Viestikillan kanssa Kaukopartio harjoitusten toteuttamisessa ja kiltamme jäsenet toimivat kouluttajina Kaukopartio harjoituksien pioneerirastilla useana vuotena järjestetyissä koulutustapahtumissa Hiukkavaarassa, Taivalkosken Maijan – lammella ja Kajaanissa. Lisäksi järjestimme omia pioneeriaiheisia koulutustapahtumia Hiukkavaarassa.

Pohjan Pioneerikilta aloitti sillanrakennus kurssinsa heti MPK:n perustamisen jälkeen. Ensimmäisen sillanrakennuskurssin toteuttivat jäsenemme Veikko Inkilä ja Pekka Puonti Kiimingissä. Siltojen suunnittelijana toimi DI Jonne Posti. Seuraavien siltakurssien vetovastuun siirtyi Seppo Suhoselle 1994 ja tähän päivään mennessä killan toimesta on rakennettu 23 erilaista siltaa vuodesta 1993 alkaen. Jonne Posti suunnitteli kaikkiaan 16 siltaa. Osa silloista oli puurakenteisia kenttäsiltoja, osa teräspalkkikannatteisia puukannella varustettuja siltoja sekä yksi riippusilta. Jonne Postin jälkeen siltasuunnittelijan rooliin astui DI Jukka Leskelä ja viimeiset siltatoteutukset on suunnitellut kaksikko DI Jouni Tiainen ja DI Raimo Karhumaa.

Kilta on rakentanut siltoja mm. Kainuun Rajavartiostolle 5 siltaa, Lapin Rajavartiostolle 1 silta, Lumijoen kunnalle kolme siltaa, Limingan kunnalle yksi kevyen liikenteen silta ja Tupoksella varakalustosilta kevyen liikenteen väylälle, Muonion kunnalle liimapalkki silta ulkoilureitille, Tyrnävän kunnalle kaksi teräspalkkisiltaa ja puurakenteinen kenttäsilta sekä riippusilta luontopolulle, Paavolassa kyläyhdistykselle 70 metrin jännemittainen riippusilta Siikajoen yli, Kiiminkiin kolme puurakenteista kenttäsiltaa ja yksi teräspalkkisilta, Haukiputaalle puurakenteinen kenttäsilta kelkkareitille ja viimeisimpänä viime syksynä latusilta Jääkäriprikaatille Sodankylässä. Sillanrakennus kurssi jatkuvat, tälle vuodelle on ohjelmassa neljä siltaa ja vuodelle 2019 myös neljä siltaa.

Linnoittamiskoulutus on kuulunut myös killan ohjelmistoon. Kilta toteutti monena vuotena linnoituskursseja Hiukkavaarassa puolustusvoimien ampumaradan maastoon. Tankavaarassa kilta rakensi Metsähallitukselle 2015-2017 sota-aikaisen hirsikorsun saksalaisten sodanaikaisen tukikohdan alueelle MPK:n linnoituskoulutuksena ja tänä keväänä rakennamme Tankavaaraan panssaritorjuntakanuunalle pesäkkeen sotahistoriallisen polun varteen.

Vuonna 2016 kevättalvella neljänä viikonloppuna kilta oli mukana rakentamassa MPK:n linnoituskurssilla Vekaranjärvellä Pahkajärven harjoitusalueella Tuntemattoman sotilaan kolmatta elokuvaa varten sodanaikaista taisteluhautaa ja pesäkkeitä. Saatiin aikaiseksi n. 75 m taisteluhautaa ja kymmenkunta pesäkettä. Killastamme löytyi kurssin vetäjät ja osaaminen. Lisäksi kiltamme toimesta rakennettiin Salpa-linjaan kuuluvassa Lieksan Änäkäisten tukikohdassa puurakenteista taisteluhautaa vuonna 2015.

Pohjan Pioneerikillan aloitteesta käynnistettiin Hämeenlinnassa pidetyssä kokouksessa MPK:ssa pioneeriaselajin kehittämis- ja koulutussuunnittelu. Perustettiin aselajin kehitystyöryhmä vuoden 2015 lopulla, missä oli jäseniä eri pioneerikilloista ja meiltä oli Janne Kalinainen.   Työryhmän tehtävänä oli laatia MPK:lle nousujohteinen pioneeri- ja suojelukoulutuksen koulutusohjelma. Työryhmän esittämä koulutusohjelma tulee olla mahdollista toteuttaa MPK:n seuraavan strategiakauden aikana ja keskeisimmät esitykset tullaan kirjaamaan MPK:n koulutussuunnitelma 2016–2020 asiakirjaan. Koulutusohjelma valmistui kesäkuussa 2016. MPK:n pioneeriaselajin koulutusohjelma esiteltiin silloiselle pioneeritarkastajalle eversti Jouko Rauhalalle ja Pioneerikoululle. Pioneeritarkastaja hyväksyi koulutusohjelman toteutettavaksi. Tämän jälkeen valittiin MPK:ssä aselajin työryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella ja toimeenpanna laadittua koulutusohjelmaa käytännön toteutukseen. Tämän työryhmän puheenjohtajana toimii Pioneeriaselajin Liitto ry:n koulutuspäällikkö Janne Kalinainen.

Veteraanien tukemiseksi kilta on ollut järjestämässä teatterinäytöksen Oulun kaupunginteatterissa tai Teatteriravintola RIO:ssa 17 vuotta peräkkäin alkaen vuodesta 1999. Teatterinäytöksen tuotoilla on tuettu 15 veteraanin vuotuisia kuntoutus- ja virkistysleirejä Kalajoella. Teatteriliput markkinoitiin muutaman aktiivijäsenen voimin jäsenkunnalle, yhteistyökumppanille ja maanpuolustushenkisille ystäville. Kiltamme perustajajäsen ja kunniajäsenemme Veikko Inkilä oli idean alkuunpanija ja toimi priimusmoottorina vuosikausia tämän projektin osalta. Vuodesta 2016 alkaen kilta on hankkinut varat tähän veteraanien virkistysviikon kustantamiseen erilaisten yrityksille järjestettävien koulutuspakettien toteutuksella. Tällaisia koulutuspaketteja ovat mm. sammutuskoulutus, sähköt poikki koulutus, työpaikan turvallisuus ja tulityökortti koulutus sekä ensiapukoulutus.

Kiltamme jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti alueella järjestettyjen veteraanikeräysten toteuttamiseen. Keräykset on toteutettu varusmiesten toimesta kaksi kertaa vuodessa marketeilla ja kauppakeskuksissa. Jäsenemme ovat toimineet kerääjien kuljettajina keräyspisteisiin ja huoltajina. Lisäksi jäsenemme ovat toteuttaneet lipaskeräyksiä yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa Kärppä-otteluissa, messuilla, kävelykadulla ja marketeissa.

Killan kotisivut rakensi aiempi sihteerinämme toiminut Kalervo Mäkelä. Kotisivuilta löytyy runsaasti tietoa toiminnastamme ja kuvagalleria tapahtumistamme sekä linkit aselajin koulutukseen ja kansainvälisiin tapahtumiin. Killan kotisivut olivat käytössä ensimmäisten joukossa valtakunnan tasolla. Kotisivut ovat merkittävä markkinointi ja tiedotuskanava. Kotisivujen päivitys ja ajan tasalla pitäminen on aika ajoin hiukan herpaantunut. Mutta aina on ryhdistäydytty ja siitä osoituksena tänä vuonna on se, että Maanpuolustuskiltojen liitto valitsi kiltamme kotisivut ”Vuoden kiltasivuiksi”.

 

Killan toiminta nyt ja tulevaisuudessa

Tänä vuonna 26.1.2018 Pohjan Pioneerikilta tuli toimineeksi 40 vuotta. Historiansa aikana kiltamme on vakiinnuttanut asemansa aktiivisten kiltojen joukossa. Jäsenmäärämme lähentelee 200:njäsenen joukkoa ja lisäksi meillä on ilo ja kunnia omata jäsenkunnassamme kunnioitettuja sotiemme veteraaneja, heitä on enää kaksi tällä hetkellä jäseninämme.

Ongelmana meillä on, kuten kaikilla muillakin killoillamme, nuorten jäsenten saaminen mukaan aktiiviseen kiltatoimintaan. Olemme löytäneet toimintamuotoja, jotka kiinnostavat nuoria jäseniämme: pioneeri- ja suojelujotokset sekä erilaiset vapaaehtoiset harjoitukset ja koulutustapahtumat. Olemme saaneet myös muutaman aktiivisen puolustusvoimien palveluksessa olleen pioneeriupseeri- reserviläisen mukaan kouluttajatoimintaan. Aktiivinen ja ajantasainen tiedottaminen kotisivujen kautta on tänä päivänä hyvän toiminnan eräitä tunnusmerkkejä. Varsinkin nuorempi reserviläispolvemme on tottunut siihen hakiessaan tietoa erilaisista aktiviteeteista.

Pohjan Pioneerikilta ry on Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittokokouksessa valittu valtakunnan tasolla ”Vuoden killaksi” vuosina 2013, 2015 ja nyt viikko sitten vuodelle 2018. Välivuosina kilta sijoittui vuonna 2014 kolmanneksi, vuonna 2016 toiseksi ja vuonna 2017 kolmanneksi. Eli olemme olleet viimeisen kuuden vuoden aikana aina mitalisijoilla. Perusteina valintoihin on ollut aktiivinen kiltatoiminta ja erityisesti runsas vapaaehtoinen koulutustoiminta. Kilta on järjestänyt monta kurssia vuosittain ja killan jäsenet ovat toimineet näissä koulutustilaisuuksissa kouluttajina. MPKL ry on valinnut liittokokouksissaan ”Vuoden kiltalaisiksi” kiltamme jäseniä, Väinö Heikkala 2009, Antero Mikkonen 2011, Seppo Suhonen 2012 ja Janne Kalinainen 2016.

Kiltatyö ja reserviläistoiminta ovat hyviä vapaa-ajan harrastusmuotoja liikunnallisine ja koulutuksellisine tapahtumineen ja ne vahvistavat myös nuorten jäsenten osalta maanpuolustustahtoa. Merkittävänä nuorten kiinnostuksen lisääjänä on pioneeriaselajin koulutustoiminnan kehittäminen ja aktiivinen koulutustoiminnan toteuttaminen.  Nämä seikat vahvistavat kiltamme perustamisen yhteydessä aikanaan tehtyä toiminta-ajatusta ja sen oikeaa linjausta antaen perustan tulevaisuuteen killan toiminnassa. Todetaan, kuten eräs kiltalaisemme on lausunut, teemme työtä, jolla on tarkoitus, se palkitsee parhaiten. Yhdymme valtakunnallisen kattojärjestömme Maanpuolustuskiltojen liiton toimintalauseen:

 

Rakennamme perinteille – elämme tätä päivää – tähtäämme tulevaisuuteen !